General Conditions

An English version of the General Conditions will be posted soon. Please note an English version of the General Conditions can be provided upon request. Below we provide the Dutch versions of the General Conditions applying to any purchases on this website vincewynants.com . 

Ondernemingsgegevens:

VINCE WYNANTS

BRIVINCO BV
Katersberg 195
2440 Geel
België

BE0502.305.392

vince@wynants.com

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Brivinco bv, een Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te Katersberg 159, 2440 Geel, BTW BE 0738.969.655, RPR 0738.969.655, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Brivinco bv moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Brivinco bv aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de aangeboden producten en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Brivinco BV en Vince Wynants niet. Brivinco bv is wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Brivinco bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, type afdruk, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via het contact formulier.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Brivinco bv. Brivinco bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt:

De klant selecteert artikelen op de e-commerce website en plaatst deze artikelen in zijn/haar 'Winkelwagen'. Deze artikelen kunnen, indien mogelijk, in de 'Winkelwagen' gewijzigd worden. Daarna klikt de klant door op de toets 'Afrekenen', waar een overzicht van de winkelmand wordt getoond. Daarna vult de klant de levering- factuurgegevens bij de bestelling. De Klant kan de artikelen, het subtotaal van de 'Winkelwagen' de verzendkosten en het besteltotaal zien op deze rubriek en kiezen voor de betalingsverrichting uit te voeren via Bancontact of OVERSCHRIJVING. Tenslotte accepteert de klant de Algemene voorwaarden (dit document), drukt op de toets 'Bestelling voltooien' en daarmee wordt het verkoopcontract gesloten. De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de klant zelf opgeeft.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart
  • via overschrijving op het rekeningnummer: BE51 0637 7240 4062 , de betaling dient binnen te zijn gekomen vooraleer producten worden verstuurd.

Brivinco bv is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Voor het leveren naar andere landen dient de klant eerst contact op te nemen met Brivinco bv via het contactformulier om de verzendingskosten te laten berekenen.

De levering gebeurt door een door Brivinco BV gekozen pakketdienst en hiervoor betaalt de klant additionele kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Wij streven er echter naar om de bestelling zo snel mogelijk te versturen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Brivinco bv.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Brivinco bv was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Brivinco bv.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Brivinco bv te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de webshop Vince Wynants van Brivinco BV.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vince Wynants, Brivinco bv, Katersberg 159, 2440 Geel met telefoonnummer +32 479 211359 met emailadres: vince@wynants.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Brivinco bv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Brivinco bv, Katersberg 159, 2440 Geel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Brivinco bv zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Brivinco bv alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Brivinco bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Brivinco bv wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Brivinco bv geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Brivinco bv betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Brivinco bv via het contactformulier en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan Brivinco bv.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Brivinco bv zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Vince Wynants is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479211359, via e-mail vince@wynants.com of per post op het volgende adres Katersberg 159, 2440 Geel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Bij niet-betaling of niet-tijdige betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd. Tevens zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling van 10% verschuldigd zijn per openstaande factuur met een minimum van € 75,00.

Onverminderd het voorgaande behoudt Brivinco bv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Brivinco bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Brivinco bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.